ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (Call for Papers) วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal, SWU Sci J)

Author: Montawan/Tuesday, October 4, 2022/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          ขอเชิญ "ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (Call for Papers) วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal, SWU Sci J)" จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์อยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean Citation Index) และ TCI กลุ่ม 1 (Thai-Journal Citation Index) ราย 6 เดือน รับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่แบบ online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

          • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่ เดือนมิถุนายน)

          • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่ เดือนธันวาคม)

          สามารถตรวจสอบวิธีการส่งบทความได้ที่ : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/

ติดต่อสอบถาม : อีเมล์ scjournal@g.swu.ac.th

Print

Number of views (854)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622