ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง
มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 10 ที่นั่ง

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

VTR โครงการ Young SWU Science Talent คณะวิทยาศาสตร์

Author: Montawan/Wednesday, September 21, 2022/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          โครงการ Young SWU Science Talent คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาแนวคิดเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนปลูกฝังเจตคติที่ดีในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมุ่งสร้างงานวิจัยบูรณาการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์

          โครงการนี้ จึงมุ่งขยายขอบเขตของโครงการไปสู่การส่งเสริมคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ให้นิสิตได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลาย มีแรงบันดาลใจและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429, 18435

Print

Number of views (1912)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622