ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า
เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

เชิญชวนนิสิตและคณาจารย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ  "คณิต ฯ พิชิตตลาดงาน ในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรศิษย์เก่า

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง
มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567  จำนวน 10 ที่นั่ง

มาร่วมเป็นครอบครัว MATH SWU กันนน 🔮 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 10 ที่นั่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2567

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์

Author: Montawan/Tuesday, October 19, 2021/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, บริการวิชาการ, บก (complete)

Link พิธีเปิดผ่าน Facebook Live

- Link ห้องย่อยของแต่ละกิจกรรม

ภาพ background สำหรับเข้าร่วม Zoom ของโครงการ

สำหรับวิทยากร
สำหรับวิทยากรของกิจกรรมนักเรียน สำหรับวิทยากรของกิจกรรมคุณครู

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม
 
สำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม
 
สำหรับคุณครูผู้เข้าร่วม

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

กำหนดการกิจกรรม หรือคลิกที่นี่

เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. เปิด vdo แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่าน Facebook live)
08.30 – 08.40 น. พิธีกรกล่าวแนะนำ (ผ่าน Facebook live)
08:40 – 08:50 น.  พิธีเปิดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่าน Facebook live)
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)
08:50 – 09:00 น.   พิธีกรแนะนำ link เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละห้องย่อย (ผ่าน Facebook live)
09.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• กลุ่มที่ 1 กิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน ( ห้องย่อย 1)
วิทยากร ผศ.เอนก จันทรจรูญ


• กลุ่มที่ 2 กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 ( ห้องย่อย 2)
วิทยากร ผศ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ


• กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต ( ห้องย่อย 3)
วิทยากร อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 


• กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม ( ห้องย่อย 4)
วิทยากร อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี


• กลุ่มที่ 5 กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19 ( ห้องย่อย 5)    
วิทยากร อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
วิทยากรผู้ช่วย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ


• กลุ่มที่ 6 กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion ( ห้องย่อย 6)
วิทยากร อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์


• กลุ่มที่ 7 กิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์ ( ห้องย่อย 7)
วิทยากร ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์ 


• กลุ่มที่ 8 กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science) ( ห้องย่อย 8)
วิทยากร คุณพิริยะ วรรณไทย (โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์)
วิทยากรผู้ช่วย คุณกรกช ตั้งเจริญลาภ (โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
(สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science) และกิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์ ขอความกรุณาช่วยกรอกแบบประเมินที่ (link))
13.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

• กลุ่มที่ 1 กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π ( ห้องย่อย 1)
วิทยากร ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

 

• กลุ่มที่ 2 กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 ( ห้องย่อย 2)
วิทยากร ผศ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชาติ


• กลุ่มที่ 3 กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต ( ห้องย่อย 3)
วิทยากร อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 


• กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม ( ห้องย่อย 4)
วิทยากร อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี


• กลุ่มที่ 5 กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19 ( ห้องย่อย 5)    
วิทยากร อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์
วิทยากรผู้ช่วย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ


• กลุ่มที่ 6 กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้ม เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion ( ห้องย่อย 6)
วิทยากร อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์

16.00 – 16.30 น. พิธีปิดการอบรม (จัดที่ห้องย่อยของแต่ละกิจกรรม) ขอความกรุณาผู้เข้าอบรมช่วยกรอกแบบประเมินที่ (link)

 หมายเหตุ :

  1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. link เข้าร่วมกิจกรรมของทุกกลุ่มจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
  3. ใบประกาศนียบัตรจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่มีการกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายสู่ฝันวันนักวิทย์ 

          ผู้ที่ลงสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ link ด้านล่างแยกตามแต่ละกิจกรรม และสามารถเข้าร่วม Line OpenChat ของกลุ่มนั้น ๆ เพื่อติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

          ทั้งนี้ สำหรับกรณีขอเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมอบรม เนื่องจากทางผู้จัดกิจกรรมต้องรีบสรุปยอดผู้เข้าอบรมเพื่อจัดเตรียมทีมวิทยากรและทีมงานให้เหมาะสม ทางทีมงานไม่สามารถอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมได้ ต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

OpenChat สำหรับแต่ละกลุ่ม : คลิก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมสำหรับนักเรียน

     1. กิจกรรมนักสืบตัวเลข ตอน: ตามล่าหาค่า π 
     2. กิจกรรมท่องแดนเรขาคณิต สนุกคิดไปด้วยกัน 
     3. กิจกรรมทรงกลมฟ้าและดวงดาว ตามหนังสือแบบเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 6 
     4. กิจกรรมแสงในชีวิตประจำวันกับฟิสิกส์
     5. กิจกรรมนักวัสดุศาสตร์กับโลกในอนาคต
     6. กิจกรรมเรียนเอไอแล้วไปสร้างเกม
     7. กิจกรรมเยาวชนนักวิทย์พิชิตโควิด-19

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมสำหรับคุณครู

     1. กิจกรรม Harmonograph: ลายเส้นจากการแกว่งลูกตุ้มเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบ Harmonic motion 
         *สำหรับกิจกรรม Harmonographฯ รบกวนกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งอุปกรณ์ประกอบการอบรมได้ที่ : คลิก ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64
     2. กิจกรรมการสอนวิทย์อย่างไรให้เด็กแอคทีฟ (Active learning in online science)

 

Print

Number of views (8505)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622