ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2563

Author: Montawan/Tuesday, February 2, 2021/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งผลงาน (บทคัดย่อและโปสเตอร์) โครงการนำเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 และวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร งานบริการการศึกษาสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429 อีเมล chanachai@g.swu.ac.th


รูปแบบการจัดงาน Sci Fair ทั้ง Poster และ Abstract 

Oral Presentation 

  1. Online (live สด) วันที่ 22 เมษายน 2564 
  2. นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 10 นาที
  3. ถามตอบ 10 นาที 
  4. Link ห้องนำเสนอจะจัดส่งให้ทางเมล์ และแจ้งในไลน์ open chat

- ดูรายละเอียดตารางการนำเสนอ

Poster Presentation  

  1. ให้นิสิตแต่ละกลุ่มจัดทำ Video clip สรุปงาน Project เป็นภาษาไทย (แบบเห็นหน้าผู้นำเสนอ) ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที 
  2. ส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 ในไดร์ฟ ที่ลิงก์ :  https://qrgo.page.link/134rb (โดยตั้งชื่อคลิปตามชื่อกลุ่มนำเสนอ)
  3. นิสิตสามารถเข้ามารับ Poster ของกลุ่มท่าน หลังวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ห้องวิชาการ

ผลการตัดสินจะแจ้งในวันที่ 23 เมษายน 2564 ภายใน 16:30 น.


- โปสเตอร์ได้รับการตรวจจากกรรมการแล้ว-ไม่มีแก้ไข (*ไม่ต้องส่งใหม่) 

หรือ 

- โปสเตอร์ได้รับการตรวจจากกรรมการแล้ว-มีแก้ไข-นิสิตส่งแก้ไขกลับมา

***ในกรณีนี้ขอให้นิสิตแก้ไขโปสเตอร์ตามที่กรรมการแจ้ง และส่งกลับมาที่ไดร์ฟ โดยมีรูปแบบชื่อไฟล์ดังนี้

 " ชื่อกลุ่ม_EDIT "

และในกรณีที่ต้องการส่งไฟล์ใหม่ ที่อัปเดทกว่าเดิม ขอให้ตั้งชื่อไฟล์ โดยมีรูปแบบดังนี้

" ชื่อกลุ่ม_NEW "

และส่งไฟล์งานมาที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1Xk7XaXXJTucIP2Fq2niFNceyIuGABP0o?usp=sharing  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. 

ข้อกำหนดไฟล์ที่ส่ง 
- ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสประจำกลุ่ม เช่น MATH01.pdf
- เป็นไฟล์นามสกุล PDF หรือ jpg เท่านั้น
- ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 MB ถ้าเกิน นิสิตต้องปรับแล้วส่งเข้ามาใหม่
- เป็นโหมดสี CMYK

⏩ ส่งโปสเตอร์ (ตั้งแต่ 22 - 25 มีนาคม 2564)
ตรวจสอบโปสเตอร์ที่ส่งแล้ว

***หากนิสิตดำเนินการส่งไฟล์ไม่ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ฝ่ายจัดทำโครงการขอไม่รับไฟล์ทุกกรณี นิสิตต้องดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำโปสเตอร์เอง

คำอธิบาย poster
Open Chat สำหรับติดต่อสอบถาม
template (jpg/psd/ai)


⏩ การเตรียมบทคัดย่อ : Word | PDF 
⏩ ตัวอย่างบทคัดย่อ : Word | PDF 

⏩ ส่ง Abstract : ส่งไฟล์ Abstract (ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสประจำกลุ่ม ทั้ง .docx และ .pdf) 
(*โดยให้นิสิตดูรหัสประจำกลุ่มจาก ข้อมูลการลงทะเบียน)
⏩ ตรวจสอบข้อมูลการส่ง Abstract


⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

Print

Number of views (6389)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622