ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th
ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัล โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชนประจำปี 2563

Author: Montawan/Thursday, November 5, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, นิสิต

          ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสได้รับ “โล่รางวัลและเงินรางวัล” จาก “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน ประจำปี 2563” จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

          1. รางวัลชนะเลิศ

          ขอแสดงความยินดีแก่ “นางสาวกมลชนก  เพชรลานน์ นายภัคพณ  ธรรมวงศ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ และ นายธีระวุฒิ  ประสิทธิ์พร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” โล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท จาก “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน ประจำปี 2563” จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

          จากผลงาน เรื่อง “การสร้างความเชื่อมั่นด้านการฟื้นฟู และลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ของทีม อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และสาธารณสุข ต.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ด้วยการประยุกต์ใช้ตู้อบฆ่าเชื้อแบบพกพาด้วยโอโซน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์  และทีมงานคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม  จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ และทีมงาน เป็นที่ปรึกษา

           2. รางวัลชมเชย

          ขอแสดงความยินดีแก่ นายชานนท์  ตรีเมต นายจิรวัชฐ์ พรมศรี นายธนาธิป ชนะศรี นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี นายวัชรากรณ์  ชูเมือง  นายอุกฤษฏ์ เกิดศิริ  นายเพทาย จำนงค์ธรรม นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับ “รางวัลชมเชย” โล่รางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท จาก “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของเยาวชน ประจำปี 2563” จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

          จากผลงานเรื่อง “ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล”    โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันตรี  ผลประเสริฐ และอาจารย์ ดร.วีระ  สอิ้ง ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Print

Number of views (297)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626