ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Author: Montawan/Monday, November 2, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับโจทย์วิจัยในปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มวิจัยเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นการริเริ่มโครงการวิจัยด้วยทุนสนับสนุนใน 5 ประเภททุน ได้แก่

          - ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนละไม่เกิน 50,000 บาทจำนวน 10 ทุน

          - ประเภทที่ 2 ทุนนวัตกรรมเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 4 ทุน

          - ประเภทที่ 3 ทุนบูรณาการเน้นผลงานที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 8 ทุน

          - ประเภทที่ 4 ทุนวิจัยเชิงทฤษฎี คณิตศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน

          - ประเภทที่ 5 ทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน

          โดยผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว จะต้องกรอกข้อมูลโครงการวิจัยในระบบ URMS ( https://urms.swu.ac.th/ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20278

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (2321)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622