ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

Author: Montawan/Friday, October 9, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาเคมี

          ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง "การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเมลามีนในตัวอย่างนมผงด้วยการใช้คาร์บอนควอนตัมดอทเป็นตัวตรวจวัด" โดย Mr.Souliyanh  Phimmasone นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.300 - 16.30 น. ผ่านระบบการสอบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  ID : 295 738 0882  Password : CARBONQ

Print

Number of views (388)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626