ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

[ข่าวแสดงความยินดี] อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา"

Author: Montawan/Sunday, September 13, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร, ภาควิชาคณิตศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ “อาจารย์ ดร.สายัณห์ โสธะโร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา” จากมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Print

Number of views (50)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626