ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th
ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

ประกาศระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม admission.swu.ac.th

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

Author: Montawan/Monday, August 17, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ศิษย์เก่า

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีการเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบโล่ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์    

          บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีพุทธศักราช 2563” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

          1. ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
          2. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา
          3. นายประพัฒน์ เสียงจันทร์
          4. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

          ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (514)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626