ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science)

Author: Montawan/Friday, July 10, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานนิสิต, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, นิสิต

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ “นายชานนท์  ตรีเมต และ นายจิรวัชฐ์  พรมศรี นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร” การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ IoT และวิทยาการข้อมูล (Data Science) จากผลงาน “ต๊อกแต๊ก : หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของภายในโรงพยาบาล” ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล จาก สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18433

Print

Number of views (589)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626