ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: Montawan/Friday, June 12, 2020/Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร

          คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ "รางวัลโล่เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ได้แก่
          - รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยที่มีค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการอ้างอิงถึงกับลำดับของบทความที่ถูกอ้างถึง (H-index) สูงที่สุด ประจำปี พ.ศ.2562 
          - รางวัลหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผลรวมของจำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี พ.ศ.2562 “สูงสุดอันดับที่สอง”

มอบไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

Print

Number of views (983)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626