ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การสอบปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

Author: Montawan/Saturday, April 11, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, นิสิต

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบสารนิพนธ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ของ นายนภวิชญ์ ทุมวงษ์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโมโนลิธและไมโครเซอร์วิสโดยใช้ดอคเกอร์และคูเบอร์เนตส์ (PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN MONOLITH AND MICROSERVICES USING DOCKER AND KUBERNETES)” สถานที่ การสอบออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet โดยสามารถติดตามได้ที่  https://meet.google.com/etu-vtim-xrg  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 11.00 น.

 

Print

Number of views (616)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626