ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Author: Montawan/Monday, March 30, 2020/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
- มาตรการการดูแลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

 

ประกาศมหาวิทยาลัย (ประกาศวิชาการ)

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
- แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในระหว่างการปิดทำการชั่วคราว
- แบบขออนุมัติเข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลาปิดทำการชั่วคราว

 

 

Print

Number of views (1342)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626