ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้แทน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. คณิตศาสตร์ มศว-ศรีอยุธยาฯ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Author: Montawan/Thursday, November 28, 2019/Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร, ภาควิชาเคมี

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา  เสียงเพราะ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (และคณะ)” เนื่องในโอกาสได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 2 ผลงาน

          โดยได้รับรางวัลระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดระดับเอนไซม์ (Paper-based Amperometric Sensor for Acetylcholinesterase Determination : An Enzyme for Monitoring of Pesticide Toxicity in Blood Samples)” และรางวัลระดับดี จากผลงานเรื่อง “การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับสมาร์ตโฟนสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Smartphone -based Electrochemical Detection for Determination of Hepatitis B virus)”  ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

Print

Number of views (1221)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626