ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

Author: Montawan/Tuesday, September 10, 2019/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยมีรายละเอียด : กำหนดการ

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์  สุขสำราญ  สังกัดภาควิชาเคมี
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดุล  ฉัตรทอง  สังกัดภาควิชาเคมี
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
          5. อาจารย์วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์  สังกัดภาควิชาชีววิทยา
          6. อาจารย์สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          7. อาจารย์อิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          8. นายสถิตย์  สนาม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print

Number of views (2696)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626