ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

ประกาศผลทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

Author: Montawan/Monday, March 11, 2019/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับ “ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)” บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 ได้พิจารณาอนุมัติทุนฯ จำนวน 13 ทุน ดังประกาศ

          - ประกาศรายชื่อ
          - แบบฟอร์ม วท 5-04

          ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ณ สำนักงานคณบดี หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-101 อาคาร 19 ชั้น G ตั้งแต่ประกาศฉบับนี้ประกาศออกเป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 หากนิสิตไม่ติดต่อกลับมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่กำหนดให้ถือว่านิสิตสละสิทธิการรับทุน

 

หน่วยบริหารงานวิจัย โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (2988)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626