ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

1 Jun 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print

Number of views (2086)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Friday, March 5, 2021/Author: Montawan/Number of views (13)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, February 23, 2021/Author: Montawan/Number of views (106)/Comments (0)/
Tags:
Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (128)/Comments (0)/
Tags:
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนดี Science ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 7) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับทุนฯ เตรียมเอกสารมายื่นเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องวิชาการ (ห้อง 19-101) ชั้น G  อาคาร 19

Friday, February 19, 2021/Author: Montawan/Number of views (362)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (117)/Comments (0)/
Thursday, February 18, 2021/Author: Montawan/Number of views (126)/Comments (0)/
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626