Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
Posted: Jun 1, 2018
Comments: 0

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print
Tags:

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี

โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (*พิธีเปิด ณ โถงชั้น 3B อาคาร 19)

Friday, June 22, 2018/Author: Montawan/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ (สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2561)

Friday, June 22, 2018/Author: Montawan/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 21, 2018/Author: Montawan/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 21, 2018/Author: Montawan/Number of views (2)/Comments (0)/
Tags:
Monday, June 18, 2018/Author: Montawan/Number of views (19)/Comments (0)/
Tags:
Monday, June 18, 2018/Author: Montawan/Number of views (14)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626