ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
Sirapob Prasit

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Previous Article แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
Next Article ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Print
654 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย3 และ เป้าหมาย 4)

ทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย3 และ เป้าหมาย 4)

ดาวน์โหลดเอกสาร Template สำหรับทุนวิจัยทุนแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้า 1-4

Thursday, October 18, 2018/Author: Puenisara Limnonthakul/Number of views (163)/Comments (0)/
Tags:
สัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง การสกัดเคราตินจากเส้นผมมนุษย์สำหรับการตกแต่งหน่วงไฟบนผ้าทอ

สัมมนาด้านวัสดุศาสตร์ เรื่อง การสกัดเคราตินจากเส้นผมมนุษย์สำหรับการตกแต่งหน่วงไฟบนผ้าทอ

โดย อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์

Tuesday, October 16, 2018/Author: Montawan/Number of views (12)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, October 9, 2018/Author: Montawan/Number of views (43)/Comments (0)/
Tags:
งาน "SWU OPEN HOUSE" เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

งาน "SWU OPEN HOUSE" เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 10,15,19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Wednesday, October 3, 2018/Author: Montawan/Number of views (220)/Comments (0)/
Tags:
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 19-502 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

Tuesday, October 2, 2018/Author: Montawan/Number of views (167)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, October 2, 2018/Author: Puenisara Limnonthakul/Number of views (311)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ Uninetช่องสัญญาณรวม 2 Gbps
มศว ประสานมิตร to UniNet link 1 (1 Gbps)


จำนวนผู้ใช้งาน WiSE-Science Throughput Graph WiSE-Science

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626