ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
Sirapob Prasit

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Previous Article แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
Next Article ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Print
794 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Thursday, January 17, 2019/Author: Montawan/Number of views (21)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, January 17, 2019/Author: Montawan/Number of views (3)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, January 17, 2019/Author: Montawan/Number of views (5)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, January 15, 2019/Author: Montawan/Number of views (17)/Comments (0)/
Tags:
ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารมายังฝ่ายวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 (ในเวลาทำการก่อน 16.00 น.)
 

Monday, January 14, 2019/Author: Noppawan Hongthong/Number of views (80)/Comments (0)/
โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางระดับนานาชาติ

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Monday, January 14, 2019/Author: Montawan/Number of views (20)/Comments (0)/
RSS
12345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ Uninetช่องสัญญาณรวม 2 Gbps
มศว ประสานมิตร to UniNet link 1 (1 Gbps)


จำนวนผู้ใช้งาน WiSE-Science Throughput Graph WiSE-Science

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626