ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

1 Jun 2018

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

Author: Sirapob Prasit  /  Categories: ข่าวสารภาควิชา  /  Rate this article:
No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print

Number of views (3205)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

Sunday, August 7, 2022/Author: Montawan/Number of views (236)/Comments (0)/
Tags:
Saturday, August 6, 2022/Author: Montawan/Number of views (90)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, August 4, 2022/Author: Montawan/Number of views (477)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (774)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (115)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, August 3, 2022/Author: Montawan/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622