Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
Posted: Jun 1, 2018
Comments: 0

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่
1. นายศุภกิจ มนัสปัญญากุล และ นางสาววิภารักษ์ คูณหอม นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher (Cryptography in Thai Letters by Hill Cipher) โดยมี ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสรวิชญ์ ทองหยิบ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ นิสิต วท.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การเลเบลแบบจัดหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) โดยมี รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายปาฏิหารย์ นักฆ้อง นางสาวธัญวะรัตน์ หมีวัน และ นางสาวอรทัย แสงคำ นิสิต กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9 ) โดยมี อาจารย์ ดร. เสริมศรี ไทยแท้ อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ และ อาจารย์เอนก จันทรจรูญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (กลุ่มคณิตศาสตร์)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print
Tags:

x

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 6.30 - 9.30 น. ณ โถงล่าง อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สามารถสั่งทำชุดใส่บาตรได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน)
หมายเหตุ : คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือเสื้อสีเหลือง นิสิตแต่งกายชุดนิสิต

Thursday, August 16, 2018/Author: Montawan/Number of views (1)/Comments (0)/
Tags:
รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา สมาชิกกลุ่มวิจัย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560

รศ.ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา สมาชิกกลุ่มวิจัย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงานวิจัย เรื่อง สืบจากซาก

Wednesday, August 15, 2018/Author: Montawan/Number of views (13)/Comments (0)/
Tags:
ทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล

ทุนมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2561

Wednesday, August 15, 2018/Author: Montawan/Number of views (16)/Comments (0)/
Tags:
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tuesday, August 14, 2018/Author: Montawan/Number of views (31)/Comments (0)/
Tags:
ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารมายังฝ่ายวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 (ในเวลาทำการก่อน 16.00 น.)

Tuesday, August 14, 2018/Author: Noppawan Hongthong/Number of views (43)/Comments (0)/
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Friday, August 3, 2018/Author: Montawan/Number of views (178)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626