Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

Author: Montawan/Tuesday, July 10, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้เครือข่ายคอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภททุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ผู้สนใจขอสมัครรับทุนสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ 2 ช่องทาง ดังนี้

          1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)
          2. เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับ hard copy จำนวน 10 ชุด มายังหน่วยบริหารทุน (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด) กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

          ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

Print

Number of views (61)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626