Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

Author: Montawan/Tuesday, July 10, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

          ด้วย ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ประเภท และมีเงื่อนในการรับสมัครดังนี้

          o ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)
          o ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)
          o ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)

          ผู้สนใจขอสมัครรับทุน สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ที่ http://trfsinglesignon.trf.or.th/ โดยหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ขอทุนสามารถแก้ไขรายละเอียดในเอกสารในระบบได้ภายใน 3 วันหลังจากที่ได้ submit ในระบบ)

          รายละเอียดทุนสามารถติดตามได้ที่ เว็บไซด์ http://academics.trf.or.th/

 

Print

Number of views (50)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626