ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562

Sirapob Prasit 0 4 Article rating: No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอบทความวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอบทความวิชาการ

Sirapob Prasit 0 12 Article rating: No rating

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

Sirapob Prasit 0 95 Article rating: 4.5

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอผลงานวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังนำเสนอผลงานวิชาการ

Sirapob Prasit 0 60 Article rating: 4.0
RSS
123456789

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author: Montawan/Monday, June 11, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

         1. การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การทำนายผลผลิตอ้อยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย
         โดย นางสาว ภูษณิศา เจริญอึ้ง นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

         2. การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ เรื่อง การทำนายสินค้าคงคลัง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (กรณีศึกษา: สินค้าค้างส่ง)
         โดย นางสาว เจนจิรา มหาสุข นิสิตหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. 
         สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 18 ห้อง 1814

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. : 02-649-5000 #18433
เว็บไซต์ https://msit.science.swu.ac.th/ และ http://cs.science.swu.ac.th/

Print

Number of views (384)/Comments (0)

x

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เชื่อมต่อระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ Uninetช่องสัญญาณรวม 2 Gbps
มศว ประสานมิตร to UniNet link 1 (1 Gbps)


จำนวนผู้ใช้งาน WiSE-Science Throughput Graph WiSE-Science

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626