Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ

Author: Montawan/Tuesday, April 10, 2018/Categories: ข่าวทั่วไป, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ" อดีตหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้

          - กำหนดรดน้ำศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          - กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันอาทิตย์ที่ ๘ - วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (*คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.)

          - กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

----------------------------

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๗

Print

Number of views (317)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626