Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวการลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการในการนำบุตรบุคลากร เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นเด็กเล็ก

Author: Montawan/Monday, October 9, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ แจ้งความจำนงขอรับสวัสดิการ ใน “การนำบุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว องครักษ์ ในชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563” (เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558)

          ทั้งนี้บุคลากรสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าได้ที่ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 (มศว ประสานมิตร) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 9.00 - 16.00 น.

          - แบบแจ้งความจำนง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มศว
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15661

Print

Number of views (254)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626