Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิตารีย์   รุ่งรัตน์เกษม ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม ที่ได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/Thursday, October 5, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

         มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” (ทุนต่อเนื่อง) จำนวน 50 ทุน ปีละ 30,000 บาท

         โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร 4 ปี ที่มีความประพฤติดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 ขึ้นไป ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้น กยศ. หรือ กรอ.)

         ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบที่ อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ (ห้อง 305 ชั้น 3B อาคาร 19) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

 

Print

Number of views (577)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626