Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan/Thursday, June 15, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต

          การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
 
          เวลา 08.00 - 08.30  น.    รายงานตัวและตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 08.30 - 09.00  น.   ฟังคำชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และเงื่อนไขทุน ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 09.00 - 16.00 น.   นิสิตแต่ละกลุ่ม แยกไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
     เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
               1. บัตรประจำตัวประชาชน
               2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ไม่รับผลสอบประเภทอื่น และผลสอบที่มีอายุเกิน 2 ปี
               3. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559  ซึ่งตอนสมัครใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559  ให้สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย  
 
Print

Number of views (947)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626