Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

[ปิดการรับสมัคร] ขยายเวลา การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

Author: Montawan/Monday, May 15, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทุนการศึกษา, นิสิต

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของในการช่วยพัฒนาทักษะและปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนิสิตผู้ที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในอนาคต จึงได้จัดโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 เพื่อตอบสนองและสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยมีจุดประสงค์ในการทำให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้แนวทางการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นนวัตกรรมด้านต่าง ๆ จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ในสถาบันวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งบริษัทเอกชน โดยคาดหวังว่านิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแรงบันดาลใจและถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมขึ้น เพื่อในอนาคตนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสืบต่อไป

          - รายละเอียดเพิ่มเติมและคุณสมบัติของผู้สมัคร
          - สมัครเข้าร่วมโครงการ (ตั้งแต่วันนี้ - 18 มิ.ย. 60)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 18432

 

 

 

Print

Number of views (1231)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626