Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus

Author: Montawan/Thursday, May 11, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทุนวิจัย

          เนื่องด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ เครือข่ายอุดมศึกษาต่างๆ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการจิจัย จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560

          กำหนดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 02-374-4252

Print

Number of views (379)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626