Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Author: Montawan/Thursday, May 11, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทุนวิจัย

          ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้

          1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล
          4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th

          โดยขอให้จัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของแต่ละคลัสเตอร์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์โดยผู้รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์

Print

Number of views (907)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626