Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการกรอกแบบประเมิน ปค.003

Author: Montawan/Thursday, May 4, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

ประกาศฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

          เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ขอให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทุกระดับ ของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กรอกแบบประเมิน ปค.003 (แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน) และ ปค.004 (แบบประเมินรายวิชา)

          โดยคลิกที่ลิงค์ http://supreme.swu.ac.th/register/index.php ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432, 18435

Print

Number of views (187)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626