Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

บริษัทในเครือเซนทาโก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

Author: Montawan/Wednesday, May 3, 2017/Categories: สมัครงาน

          บริษัทในเครือเซนทาโก ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษา หรือกำลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, จุลชีววิทยา, ชีววิทยาประยุกต์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม สังกัดกลุ่มงานควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนา/ห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานและรูปถ่าย ส่งอีเมล์ PersonnelDept@centaco.com และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centaco.com โทร.02-516-8811-5

Print

Number of views (676)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626