Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ของนิสิตรหัส 55 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
12

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

บริษัทในเครือเซนทาโก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

Author: Montawan/Wednesday, May 3, 2017/Categories: สมัครงาน

          บริษัทในเครือเซนทาโก ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษา หรือกำลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, จุลชีววิทยา, ชีววิทยาประยุกต์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม สังกัดกลุ่มงานควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนา/ห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานและรูปถ่าย ส่งอีเมล์ PersonnelDept@centaco.com และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centaco.com โทร.02-516-8811-5

Print

Number of views (259)/Comments (0)

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626