Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด

Author: Montawan/Tuesday, May 2, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, นิสิต

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม “โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด”

          ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ และสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์

          ทั้งนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถแจ้งชื่อได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวด 3 (องค์กรนิสิต/องค์กรภายนอก)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (496)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626