ข่าวสารภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

Sirapob Prasit 0 601 Article rating: No rating

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของ นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะของแกมมา-เลเบิลลิงของกราฟ” “THE CHARACTERIZATION OF GAMMA-LABELINGS OF GRAPHS” ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 10-210 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18010, 18626

RSS

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป

Author: Montawan/Sunday, April 16, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ที่มีอายุงานมากกว่า 6 เดือน "ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ฯ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่น ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา สถานที่ได้ ให้ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ กูโน นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ (โทร. 18415, 18418)

Print

Number of views (41)/Comments (0)

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626