Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญ ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป

Author: Montawan/Sunday, April 16, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป

          ขอเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ที่มีอายุงานมากกว่า 6 เดือน "ใช้สิทธิเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน และประเภทผู้แทนทั่วไป" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ (ชั้น 1 อาคาร 10)

          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการนอกสถานที่ฯ รวมทั้งไปสอนที่องครักษ์ หรือพื้นที่อื่น ซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามวัน เวลา สถานที่ได้ ให้ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19)

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ กูโน นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้ (โทร. 18415, 18418)

Print

Number of views (526)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626