Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Author: Montawan/Tuesday, February 21, 2017/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย

          ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้
          1. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
          2. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          3. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
          4. แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-4198 ตามวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือ เว็บไซต์ www.otep.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18427

Print

Number of views (780)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626