Clip กิจกรรมต่างๆ

 

ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา(กลุ่มคณิตศาสตร์)

RSS
1234

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

Author: Montawan/Friday, November 25, 2016/Categories: สมัครงาน

          ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (องค์กรรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
           ผู้ประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-016 4888 ต่อ 500
Print

Number of views (970)/Comments (0)

x

    

       

    

     

     

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626