ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

Author: Montawan/Friday, November 26, 2021/Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนวิจัย, เงินรายได้คณะ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

          หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องนำส่งข้อมูล ดังนี้

          1. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ URMS (https://urms.swu.ac.th/Account/Loginภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

          2. นำส่งเอกสารขอสมัครรับทุน มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้

              - หนังสือขอสมัครรับทุน (แบบ SCI-SWURI-03-65) จำนวน  1 ฉบับ

              - พิมพ์ข้อมูลเอกสารหลักฐานการกรอกระบบ URMS แบบ .pdf จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้นำส่งหน่วยบริหารงานวิจัย  

              - นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม (SCI-SWURI-01-65) / (SCI-SWURI-02-65) จำนวน  1 ฉบับ โดยส่งเป็น .doc และ .pdf

              - คณาจารย์และบุคลากรสามารถลงนามได้ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ สามารถลงนามได้โดยหัวหน้าโครงการ ไม่ต้องผ่านภาควิชาและสามารถนำส่งได้มาที่ noppawan@g.swu.ac.th 

         * ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการรับทุน เอกสารแนบประกาศ และแบบฟอร์มการขอรับสมัครทุน ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1TUb-vMABTM9BTcnLEeADmnyYdnriRxoy?usp=sharing

Print

Number of views (708)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 026495622

Department of Mathematics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel  026495622