ข่าวสารภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้นิสิตเก็บตกสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

RSS
1345678910Last

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ปีการศึกษา 2562 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2019

Author: Montawan/Wednesday, December 18, 2019/Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ภาควิชาคณิตศาสตร์, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาวัสดุศาสตร์, นิสิต, ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม : ลงทะเบียนออนไลน์ (*ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 13 ม.ค. 63)
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-649-5000 ต่อ 1-8429 หรือ 1-8435


การเตรียมบทคัดย่อ : Word | PDF (updated: 10-3-63)
ตัวอย่างบทคัดย่อ : Word | PDF (updated: 10-3-63)

ส่ง Abstract : ส่งไฟล์ Abstract (ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสประจำกลุ่ม ทั้ง .docx และ .pdf) 
(*โดยให้นิสิตดูรหัสประจำกลุ่มจาก ข้อมูลการลงทะเบียน)
ตรวจสอบข้อมูลการส่ง Abstract


⏩ หากต้องการแก้ไข ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาได้ที่ montawan@g.swu.ac.th

Print

Number of views (4163)/Comments (0)

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

 

     

     

     

     

     

Facebook

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Provided by OpenSpeedtest.com

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2649 5000 ต่อ 18010, 18051, 18626

Department of Mathemetics, Faculty of Science
Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok, 10110, Thailand. Tel (02) 649-5000 ext. 18010, 18051, 18626